ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Полезно

 ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ:

Яслена група, първа група и втора група

Децата могат да отсъстват от детска ясла:

1. Поради отпуск или лични причини на родителите;

2. Поради болест на детето, за което родителите уведомяват детската ясла, първа и втора група в 3-дневен срок;

3. При отсъствие на детето от детската ясла,първа и втора група повече от 10 работни дни родителите му представят бележка от личен лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

4. При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания;

5. При отсъствие за повече от 2 месеца еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Трета и четвърта група отсъстват

1.Поради отпуск или лични причини на родителите, като се подава заявление до детската градина/ до 10 работни дни годишно/;

2.Поради болест на детето, за което родителите уведомяват учителите от трета и четвърта група в 3-дневен срок;

3.Всеки неприсъствен ден да бъде оправдан с медицинса бележка от лекар или по семейни причини със заявление.

4. При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания;

5. При отсъствие за повече от 2 месеца еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

При отсъствие на дете, за което няма никаква информация в детското заведение, първият ден се смята за присъствен (неизвинено отсъствие), защото заявка  за храна се прави от учителите І-ва смяна до 11.00 в предходния  ден.

Разрешение за отсъствие от 30 и повече дни/за децата от първа и втора група/ се иска с писмена молба  до директора само при разплатени сметки към ДГ и причини за отсъствия, доказани с документ.

Децата от подготвителните групи отсъстват по време на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със Заповед на Министъра на образованието и науката.