ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Проекти

      1.Саниране на сградата на ДГ“Слънце“ ж.к.“Русаля“№37 през 2008г.

  1. Саниране на сградата на ДГ“Слънце“ ул.“Пирин планина“№14през 2010г.

      3.Доставка на Интернет свързаност по проект BG051PO0001/3.1-01“ИКТ в образованието“-2009г.

     4.“Възстановяване и облагородяване на участъци от дворно пространство, поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в ОДЗ“Слънце“ гр. Попово“Чиста околна среда“2009г.

     5.Проект“ За предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на деца“ по реда на ПМС№129/11.07.2000г./от 2004г.до 2019г./

     6.Проект BG051PO001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогическите специалисти“-2014г.

     7.“Информационни и комуникационни технологии/ИКТ? В системата на предучилищ-ното образование“-2017г.

     8.Проект BG05M2OP001-2.010-0001“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“-2014-2020г.

     9.Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

10.Проект BG 05M2OP001-5.001-0001"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи",финансиран от Оперативна програма "Наука и и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни инвестиционни фондове