ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

За родителите

ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

      1. Периодично и своевременно да получавате информация за успеха и развитието на децата си в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина  и за приобщаването им към общността;

 1. Да се срещате с ръководството на детската градина , с учителите на групата и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 2. Да се запознаете с педагогическа система в детската градина;
 3. Да присъствате и при желание от Ваша страна да бъдате изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето Ви ;
 4. Най-малко веднъж годишно да получавате информация, подкрепа и консултиране в детската градини по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата Ви;
 5. Да избирате и да бъдете избирани в обществения съвет на детската градина;
 6. Да изразявате мнение и да правите  предложения за развитие на детската градина.

 

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Да осигурявате редовното присъствие на детето си в задължителното предучилищно образование , като уведомявате своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето ;

 1. Да запишете, след завършване на подготвителните групи детето си първи клас в училище;
 2. Редовно да се осведомявате за своите деца относно приобщаването им в детската градина, за успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
 3. Да спазвате правилника за дейността на детската градина, и да съдействате за спазването му от страна на детето ;
 4. Да участвате в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 5. Да участвате в родителските срещи;
 6. Да се явявате в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 7. Да заплащате такса за посещение на детска градина , определена с Наредба за администрирането на месните такси и цени на услуги на територията на Община Попово;

8.1.За ползване на детска градина от 3  годишни деца родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2.50 лв.

8.2..За ползване на подготвителни групи в детска градина не се заплаща месечна такса за обучение. За храна родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2.20 лв./ за месеците юни-август/ и 1.80лв./ за месеците септември- май/

8.3.За ползване на намаленията родителите или настойниците подават декларация до ЗАС (домакин) на ДГ, придружена с документи, доказващи преференцията.

8.4. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

8.5.Таксата се заплаща от ползвателя след ползване на услугата ежемесечно от 2 до10 число /но не по-късно от 15 число на  месеца,следващ ползването / от 7:30ч. до 15:00ч.

8.6.Месечните такси на децата се начисляват и събират от ЗАС, за което се издава квитанция. Завеждащият административна служба ежедневно нанася присъствията   в електронен вариант .

8.7.При незаплащане на такса в посочения период,детето временно се отстранява от посещение на детска градина.

 

ВАШИТЕ  ОТГОВОРНОСТИ, произтичащи от изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание,обучение и труд в ДГ“Слънце“-гр.Попово :

1. Вие носите отговорност ,че здравословното състояние на децата Ви съответства на описаното в представените медицинските документи.

2. В детската градина не се допускат деца,чието здравословно състояние може да повлияе негативно на останалите-болни,с кашлица,хрема,опаразитени. Забранено е внасянето на лекарства за деца, както и оставянето им в гардеробчета, в якета и джобове на самите деца.

3.Забранено е воденето на деца с дъвки и всякакви игричка в детската градина.

4.Носите отговорност за наличието на монети, остри предмети, скъпи накити и  играчки у децата.