ДГ "Слънце"
Детска градина в град Попово

Прием 2023 - 2024г.

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВА,ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ДГ„СЛЪНЦЕ“

 се осъществява, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 

 -Кандидатстването в първа и втора възрастови групи, трета и четвърта подготвителни групи в ДГ „Слънце“-основна и допълнителна сграда се извършва целогодишно и се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, по надлежния за целта ред, който носи отговорност за коректността на подадената информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните документи, необходими за сверяване на данните. 

  Към заявлението по чл.13 се прилагат:

1.Копие от акта за раждане на детето;

2.Документ за здравния и имунизационен статус на детето;

3.Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;

4.Характеристика на средата;

-Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на ДГ;

 -Подаването на Заявление за кандидатстване може да се извърши и по електронен път /чрез имейл на съответната детска градина/, при спазването на чл. 14 от настоящата Наредба;

 -Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година;

-Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина;

 -Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

 -Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

 

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЯСЛЕНА ГРУПА

Се осъществява, след консултация с медицинските сестри на детска ясла за уточняване на дата за прием съобразно графика на детската ясла

Необходими документи за прием в детска ясла:

1. Заявление по образец;

2.Копие от акта за раждане на детето;

3.Здравнопрофилактична карта попълнена от личния лекар на детето;

4.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

5.Изследвания на кръв и урина на детето извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6.Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в детската ясла;

7.Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;

8. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен издадена от личния лекар на детето не по-късно от три дни на постъпване на детето в яслата;

9. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

10 Характеристика на средата

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Характеристика на средата